https://twitter.com/chHELLOVENUS/status/537853718377402368

 

오후 3:21 - 2014년 11월 27일

 

오늘은 저희 모두 광고촬영하러 왔어요~♡ 여긴 이제 늦은 점심시간이네요~ 다들 식사는 하셨나요? 촬영장 점심메뉴는 불고기래요!!>.<

 

 

2320D434547F3F1C0E8E78

 

237E9E34547F3F1C2F2DA2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://twitter.com/chHELLOVENUS/status/537898953346256896

 

오후 6:21 - 2014년 11월 27일

 

우리 언니 이쁘죠? 샵에서도 여신포스 발산 중인 나라언니~

 

 

2510EB34547F3F1C1FA4C7

 

267B6034547F3F1C3231C4

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://twitter.com/chHELLOVENUS/status/537979572889726976

 

오후 11:41 - 2014년 11월 27일

 

생애 첫 광고촬영은 무사히 끄읏~♡ 여러분들도 잘자요~~> <